vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant
Meer informatie over VSZ

COO (Chief Operating Officer) - VSZ - Via Financial Assets Actuarial Executive Search

Locatie: Amstelveen
Binnen VSZ komt met ingang van 1 november 2017 de functie van Chief Operating Officer (COO) vacant. VSZ zoekt een operationeel directeur die op een termijn van twee à drie jaar de Algemeen Directeur kan opvolgen.

1. Over VSZ
VSZ staat voor Verzekeren Sociale Zekerheid. VSZ is een gevolmachtigd agent die namens diverse risicodragers onder eigen label en in samenwerking met onder meer uitvoerder ActivaSZ unieke en innovatieve verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid aanbiedt.

VSZ onderscheidt zich van andere verzekeraars doordat het risicomanagement en inzetbaarheid van werknemers centraal stelt. De producten en dienstverlening van VSZ stellen het met VSZ samenwerkend intermediair in staat om de dienstverlening aan werkgevers te optimaliseren. Dit gebeurt door werkgevers inzicht te geven in de risico's op het gebied van Sociale Zekerheid, deze risico's te beheersen door middel van actieve schadelast- en reïntegratiedienstverlening en tenslotte door die risico's die een werkgever niet zelf kan dragen, te verzekeren.

Klanten van VSZ zijn assurantieadviseurs met sociale zekerheid als aandachtsgebied. VSZ en de aangesloten assurantieadviseurs dagen werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming.

Missie VSZ
VSZ ziet het als haar missie om via het intermediair werkgevers, werknemers en ZZP’ers te ondersteunen in het zowel voorkomen als beperken van schade met betrekking tot langdurig verzuim.

De komende jaren wil VSZ zich ontwikkelen tot ‘Leidend aanbieder van verzekerde dienstverlening op het gebied van sociale verzekeringen’.

Visie VSZ

 • Maatschappelijk belang
  Duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten in een onzekere maatschappelijke en economische toekomst, is voor zowel werkgevers, werknemers als ZZP’ers van essentieel belang.
 • Risicomanagement
  Risicomanagement – het herkennen, tijdig anticiperen, beheersen en afdekken van financiële risico’s in het licht van de risicohouding en risicocapaciteit van de onderneming van de werkgever of ZZP’er – vormt daarbij een belangrijk blijvend instrument om de investeringen, kosten, productiviteit en tevredenheid van werkgevers, werknemers of ZZP’ers te optimaliseren.

 • Eigen verantwoordelijkheid
  Het structureel managen van het risico van langdurig verzuim vraagt om een aanpak waarin zowel de werkgever en werknemer gezamenlijk, als ook de ZZP’er, ieder hun ‘eigen verantwoordelijkheid’ kunnen nemen.

Een professionele aanpak die uitgaat van het kunnen beschikken over moderne risicomanagement tools, gebaseerd op actuele, gedifferentieerde en omvangrijke relevante en valide informatiestromen m.b.t. onder andere verzuimoorzaken, verzuimduren en verzuimherstelkansen.

Ook een aanpak die gebaseerd is op de visie dat het ‘effectief beheersen van de kosten van langdurig verzuim’ vereist dat zowel de werkgever, ZZP’er als de werknemer

 • daadwerkelijk die financiële risico’s dragen die ze zelf ook kunnen dragen
 • gezamenlijk de risico’s inventariseren, beperken en actief managen met ondersteuning van het professionele intermediair (risicomanagement) en professionele dienstverleners (uitvoerders)
 • de resterende risico’s kunnen verzekeren.

Een bijzondere categorie betreft de steeds groter wordende groep ZZP’ers, die zich vaak moeilijk en/of slechts tegen hoge kosten, kunnen indekken tegen langdurig verzuim. Met name voor deze groep is het maatschappelijk van belang dat er nieuwe producten komen waarmee het langdurig verzuim in het licht van bovenstaande visie adequaat kan worden gemanaged.

2. Functieomschrijving COO VSZ

Perspectief

- Binnen VSZ komt met ingang van 1 november 2017 de functie van Chief Operating Officer (COO) vacant. VSZ zoekt een operationeel directeur die op een termijn van twee à drie jaar de Algemeen Directeur kan opvolgen.

Positie

 • Het directieteam van VSZ bestaat uit de Algemeen directeur (CEO; Jos Berkemeijer), de Financieel directeur (CFO; Jacques Noach) en de Chief Operating Officer (COO).
 • De COO rapporteert direct aan de Algemeen Directeur (CEO).

Doel van de functie

 • De COO leidt het primaire operationele proces binnen VSZ. De COO is eindverantwoordelijk voor het realiseren van het in het VSZ-bedrijfsplan gedefinieerde operationele bedrijfsresultaat, inclusief het voldoen aan de in dit plan gedefinieerde kwaliteitseisen en compliance van de organisatie.
 • De COO geeft leiding aan de Commerciële Binnendienst (Commercial Backoffice). De financieel directeur (CFO) geeft leiding aan het financieel team (Finance) en Actuariaat (Actuarial Services). De algemeen directeur (CEO) is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Tevens is de algemeen directeur verantwoordelijk voor productontwikkeling en geeft daarnaast leiding aan het accountmanagementteam.

3. Taken en verantwoordelijkheden (Resultaatkaders)

Strategisch kader
- Is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie van VSZ, met bijzondere aandacht voor de bedrijfsvoering.
- Formuleert als lid van de directie VSZ in goed overleg met zijn collega’s de strategie en het beleid voor de operationele organisatie van VSZ en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Operationeel kader
- Geeft leiding aan de medewerkers in de teams Commerciële Binnendienst.
- Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, compliance, bewaking, performance en ontwikkeling van
a. het offerteproces, de acceptatie van verzekeringen, de polisafhandeling en de polisvoorwaarden
b. de overeenkomsten, rapportages en afrekeningen (bordereaus) met (her)verzekeraars
c. de polis administratie, back-office, de in- en excasso van premies, commissies en andere vergoedingen
d. de communicatie (uitvoering) naar tussenpersonen, het beheer van de VSZ website en nieuwsbrieven
e. de vakbekwaamheidseisen, ontwikkeling, coaching en opleiding van zijn managers en medewerkers
- Is eindverantwoordelijk voor continue verbetering van bedrijfsprocessen en de IT binnen VSZ.
- Bewaakt en geeft uitvoering aan het personeelsbeleid en HR-beleid van VSZ.
- Voert werkoverleg, plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken, etc.
- Werkt nauw samen met uitvoeringspartners, zoals ActivaSZ. Stimuleert de samenhang, afstemming en verbinding tussen samenwerkingspartners en de medewerkers van VSZ, ter verhoging van de efficiency, effectiviteit en kwaliteit.
- Weet complexe besluitvormingsprocessen in de gewenste richting te sturen, rekening houdend met gevoeligheden en draagvlak.
- Signaleert problemen, risico’s en afwijkingen/knelpunten in de werkprocessen en zorgt dat problemen opgelost en onnodige risico’s vermeden worden.

Financieel kader
- Schat financiële consequenties van strategische plannen in. Formuleert, in samenspraak met de CFO en Controller financiële doelstellingen voor de operatie.
- Draagt in samenspraak met Financiën zorg voor een transparante financiële administratie en Planning en Control Cyclus en legt hierover periodiek verantwoording af binnen de directie..
- Bewaakt het budget en onderneemt adequate actie bij dreigende tekorten en/of overschrijdingen.

Ontwikkelingskader
- Behartigt de belangen en vertegenwoordigt de organisatie in in- en externe contacten.
- Bouwt en onderhoudt een voor de organisatie relevant netwerk en neemt deel aan relevante landelijke en regionale netwerken en bijeenkomsten (NVGA, NVIA, etc.).
- Signaleert en onderzoekt mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden en brengt deze, na goedkeuring, tot stand.
- Signaleert relevante maatschappelijke ontwikkelingen en politieke trends, al ook kansen en bedreigingen in de markt.
- Draagt vanuit zijn operationele verantwoordelijkheid bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten.

Kerncompetenties
- Leidinggeven, ondernemend, overtuigingskracht, visie, gestructureerd, kwaliteitsgericht
- Integer, proactief, omgevingsbewust, samenwerkingsgericht, voorbeeldgedrag

Vakbekwaamheidseisen, kennis en ervaring

 • WO opleidings-, werk- en denkniveau, aangevuld met meerjarige managementervaring
 • Aanvullende opleiding: Gevolmachtigd agent, Wft Basis, Wft Inkomen
 • Brede kennis van Sociale Zekerheid, Inkomensverzekeringen, het verzekeringsbedrijf en de branche.
 • Ervaring met veranderprocessen, IT, Financiën en Actuariaat.
 • Gewend om op directieniveau te opereren. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels, voor uiteenlopende gespreks- en overlegsituaties en het voeren van onderhandelingen.
Locatie:
Amstelveen

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

VSZ werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Financial Assets Actuarial Executive Search.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van COO (Chief Operating Officer) bij VSZ in inclusief CV via info@financialassets.nl 

Vacature geplaatst op

03 december 2017

Meer informatie:

contactpersoon
LinkedinTwitter
 
Contact:
Anno Bousema
Partner / Consultant
t. +31 (0) 35 539 5310 of +31 (0)6 533 097 52
E-mail
delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Actuaris.info is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter   Linkedin    Twitter